Wednesday, June 27, 2007

Heart Sutra


Prajna Paramita Hrdaya Sutram

Aryalokiteshvara Bodhisattva gambhiram Prajna Paramita charyam charamano, vyavalokiti shma panca-skanda asatta sca svabhava shunyam pasyati sma.
Iha Shariputra, rupam shunyam, shunyata lva rupam,
rupa na vrtta shunyata. Shunyataya na vrtta sa-rupam,
yad rupam sa-shunyata, yad shunyata sa-rupam.
Evam eva vedana, samjna, sam-skara vijnanam. Iha shariputra, sarva dharma shunyata lakshana.
Anutpanna, aniruddha, amala, a-vimala, anuna a-paripurna. Tasmat Shariputra, shunyatayam na rupam.
na vedana, na samjna, na sam-skara, na vijnanam.
na caksu, srotra, ghrana, jihva kaya ,manasa.
na rupam, shabda, ghandha, rasa, sparstavya, dharma.
Na chaksur-dhatu, yavat na manovijnanam-dhatu
Na avidya, na avidya ksayo,
yavat na jara-maranam, na jara-marana ksayo.
Na dukha, samudaya, nirodha, marga.
na jnana, na prapti, na abhi-samaya.
Tasmat na prapti tva Bodhisattvanam,
prajna-paramitam a-shritya vi-haratya chitta avarana,
chitta avarana na sthitva, na trasto.
vi-paryasa ati-kranta nishta nirvanam.
Try-adhva vyavasthita sarva Buddha Prajna-Paramitam
Ashritya Annutara-Samyak-Sambodhim, Abhi-sambuddha.
Tasmat, jnatavyam Prajna-paramita Maha-Mantra, Maha-vidya Mantra, Anuttara Mantra, asama-samati Mantra. sarva dukkha pra-shamana satyam amithyatva. Prajna Paramita mukha Mantra Tadyatha, Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

No comments: